Gebruiksvoorwaarden van de BRUSSELS EXPO website

Bescherming van de privacy

Brussels Expo stelt uw interesse voor haar producten, diensten en website op prijs. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en bewaren. Wij streven ernaar om dat steeds met respect voor uw rechten te doen. Wij willen ook dat u inlicht bent over uw rechten. Daarom vragen wij u om dit charter aandachtig te lezen. Als u nog vragen hebt over de verwerking van uw gegevens neem dan contact met ons op via het adres privacy@brussels-expo.com.

Welk wettelijk en reglementair kader bestaat er op dit vlak?

Wij doen er alles aan om uw rechten op het gebied van privacy en gegevensbescherming te respecteren. Wij hebben de nodige organisatorische en technische maatregelen genomen om te voldoen aan de bepalingen van de wet van 30/07/2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegeven en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (hierna 'AVG' of ‘GDPR’).

Welke begrippen zijn nuttig voor het begrijpen van dit charter?

 • Betrokken persoon: een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van bepaalde informatie. Dit is de persoon waarvan de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke of in zijn opdracht. In dit geval betreft het elke natuurlijke persoon van wie we persoonsgegevens verwerken: onze bezoekers, de personen die contactformulieren op een van onze websites invullen, de personen die een ticket kopen voor een evenement dat wordt georganiseerd op onze site, elke andere persoon van wie de persoonsgegevens aan ons worden meegedeeld enz.
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (= de betrokken persoon). Deze definitie is breed, aangezien een gegeven als persoonsgegeven wordt beschouwd van zodra het een natuurlijke persoon direct (naam, voornaam, foto enz.) of indirect (e-mailadres, klantnummer, werknemersnummer enz.) kan identificeren. Als in dit charter wordt verwezen naar 'gegevens', bedoelen we persoonsgegevens.
 • Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés. Ook hier is de definitie breed. Elke bewerking van persoonsgegevens vormt een verwerking: verzamelen, raadplegen, bewaren, versturen, wijzigen, wissen enz.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instelling die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Dit is de persoon die beslist over de reden waarom uw gegevens worden verzameld en verwerkt. Dit is uw aanspreekpunt en de persoon die verantwoordelijk zal worden gesteld voor het naleven van de geldende normen op het gebied van gegevensbescherming.
 • Verwerker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instelling die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. De verwerker beslist niet over de reden waarom een verwerking wordt uitgevoerd, hij voert het uit in opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke.

Wie zijn wij?

De vzw Tentoonstellingspark van Brussel, afgekort 'Brussels Expo',  heeft haar hoofdkantoor in B-1020 Brussel, Belgiëplein 1. BTW: BE 0406655573.

Elke persoon of constructie die persoonsgegevens verwerkt, moet bepalen of hij/zij deze gegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of verwerker. Dat onderscheid is zeer belangrijk bij de verwerking van persoonsgegevens. Het lijkt ons hierbij dan ook nuttig om u in dit stadium kort uitleg te geven over onze activiteiten, visie en relatie met onze partners.

Het is onze opdracht om een centrum voor ontmoeting en uitwisseling te bevorderen en te ontwikkelen door het stimuleren van economische, commerciële, industriële, wetenschappelijke, culturele en recreatieve activiteiten, met name via het grondgebied en de diverse gebouwen die de Stad Brussel ons heeft toegewezen. Daartoe ontwikkelen wij alle nuttige of noodzakelijke activiteiten, met name alle dienstprestaties die direct of indirect verband houden met de organisatie van jaarbeurzen en salons, congressen, conferenties, tentoonstellingen, concerten, festivals en andere evenementen. In het kader van onze opdracht streven wij continu naar het verbeteren van de klantervaring tijdens zijn bezoek aan onze site. Om die doelstellingen te realiseren, bouwen wij onze activiteiten op in samenwerking met een aantal partners.

Wij willen een gevarieerde waaier aan activiteiten op het programma zetten. Daarom proberen we een totaalservice te bieden aan evenementenorganisatoren. Zo hopen we uiteenlopende evenementen aan te trekken die zowel het grote publiek als specifieke doelgroepen kunnen interesseren. In bredere zin, en gezien onze bijzondere positie, verwezenlijken wij een belangrijke coördinerende taak tussen de evenementen en op het vlak van globale strategie, met het oog op het realiseren van onze hoofdopdracht. Bovendien hebben wij beslissingsbevoegdheid in de keuze van de georganiseerde evenementen, en proberen wij een strategie te hanteren die aansluit bij onze wens om de aan ons toevertrouwde sites uit te bouwen.

Vanuit die bijzondere positie stellen we vast dat een betrokken persoon die een toegangsbewijs bestelt voor een evenement, verbonden is met zowel Brussels Expo als met de organisator van het evenement dat hij wil bezoeken. Die twee aparte constructies hebben bijgevolg allebei de hoedanigheid van de hiervoor omschreven gegevensverantwoordelijke.

Om perfect op de hoogte te zijn, vragen wij u dan ook om niet alleen ons privacyverklaring te lezen, maar ook dat van de organisator van het evenement dat u wilt bezoeken.

Wat valt er onder dit charter?

Dit charter is bedoeld om u uit te leggen welke gegevens (informatie) wij over u verzamelen, op welke manier wij die gegevens verwerken en waarom wij dat doen.  Via dit document willen wij u informeren over onze verplichtingen en uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.

Dit charter heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Brussels Expo verzamelt in het kader van al haar activiteiten, namelijk jaarbeurzen en salons, congressen, conferenties, tentoonstellingen, concerten, festivals en andere evenementen, via één van de volgende middelen:

Website www.brussels-expo.com
Website www.tickets.brussels-expo.be
Website www.bsf.be
Website www.palais12.be
Website www.la-madeleine.be
Persoonsgegevens die worden verzameld als u deelneemt aan een enquête of wedstrijd

Door via één van deze middelen of via elk ander middel persoonsgegevens aan ons door te geven, verbindt u zich ertoe correcte gegevens over uzelf te geven.

Welke principes hanteren wij op het gebied van gegevensbescherming?

Wij hechten veel belang aan uw persoonsgegevens en privacy. Uw vertrouwen in ons is een prioriteit. Wij streven ernaar om uw gegevens op een rechtmatige, transparante, eerlijke en verantwoordelijke manier te behandelen. Wij stellen alles in het werk om de juiste organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. We doen al het mogelijke om ons te beperken tot het verzamelen van gegevens die absoluut noodzakelijk zijn in verband met het realiseren van onze doelstellingen.

Welke gegevens verzamelen wij, hoe verwerken we die gegevens en waarom?

Wij verwerken geen gevoelige gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. We verwerken geen genetische of biometrische gegevens. In het geval dat de verwerking van een gevoelig gegeven toch absoluut noodzakelijk zou blijken, dan zult u daarover van tevoren correct worden geïnformeerd.

Wij staan geen verkoop toe aan minderjarigen jonger dan 16 en wij verwerken geen persoonsgegevens van kinderen.

De gegevens die wij verzamelen en verwerken zijn de gegevens die u vrijwillig doorgeeft aan ons of aan één van onze verwerkers of partners. Voor bepaalde verrichtingen bij bestellingen kan worden gevraagd om gegevens over uzelf door te geven aan derde partners via hun eigen diensten, meer specifiek bij betalingen die u zult kunnen uitvoeren. Wij zullen niet over die gegevens beschikken, aangezien de verzameling en behandeling ervan worden beheerst door de specifieke voorwaarden van die derde partijen. Wij verzoeken u om hun voorwaarden te raadplegen voordat u uw gegevens in dit kader aan hen doorgeeft. 

 • Verzamelde gegevens: Als u voor het eerst een toegangsbewijs wilt bestellen voor een evenement dat wordt georganiseerd op een van onze sites, bieden wij u de keuze tussen een bestelling met of zonder aanmaak van een account. In beide gevallen verzamelen wij de volgende gegevens:
  • Aanspreektitel: verplicht identificatiegegeven.
  • Naam, Voornaam: verplichte identificatiegegevens.
  • Adres: verplicht identificatiegegeven, waardoor we ook documenten per post kunnen versturen.
  • Taal: gegeven dat nodig is om de communicatie met u te vergemakkelijken.
  • E-mailadres: verplicht gegeven, waardoor we met u per e-mail kunnen communiceren en e-tickets kunnen versturen.
  • Telefoonnummer: Een verplicht gegeven dat dient om met u te communiceren in geval zich problemen voordoen met betrekking tot het evenement. Dit gegeven wordt op generlei wijze gebruikt voor enig ander doeleinde.
  • Geboortedatum: verplicht gegeven waarmee we de leeftijd van onze klanten kunnen controleren en de verkoop aan minderjarigen kunnen voorkomen. Dit gegeven hebben we ook nodig voor het verwezenlijken van ons hoofddoel, namelijk de ontwikkeling van onze locaties want het levert ons een algemeen beeld van de leeftijdscategorieën van mensen die onze evenementen bezoeken. Zo kunnen we onze strategie en programmering bijsturen.
  • Enz. : de reden waarom we soms nog andere gegevens vragen, wordt geformuleerd op het moment zelf waarop de gegevens worden verzameld.
 • Doeleinden: Onze hoofdopdracht is de ontwikkeling van onze locaties, met name door de organisatie van evenementen. Met het oog op de verwezenlijking van onze maatschappelijk doel verzamelen en verwerken wij de hiervoor vermelde gegevens om onze verschillende opdrachten optimaal te kunnen uitvoeren, en een ervaring en service te kunnen bieden die is afgestemd op uw verwachtingen. Deze informatie is ook essentieel om u te kunnen identificeren en onze contractuele relatie te kunnen uitvoeren. Dankzij de verwerking van deze gegevens kunnen wij u per e-mail een persoonlijk ticket en mededelingen over het evenement versturen. Ook kunnen we dankzij deze gegevens onze activiteiten promoten, en u op de hoogte houden van onze aanbiedingen en agenda op basis van ons gerechtvaardigd belang. Tot slot gebruiken we de gegevens ook om de georganiseerde evenementen te evalueren in het kader van onze algemene strategie: leeftijd van de bezoekers, locatie, tevredenheidsenquête enz.
 • Verwerkingen: De verzamelde persoonsgegevens worden:
  • gebruikt om een account aan te maken op uw naam (behalve bij een snelaankoop);
  • gebruikt om een toegangsbewijs op uw naam te kunnen aanmaken voor het evenement;
  • opgenomen in een gestructureerde database;
  • gebruikt om diverse veiligheidsredenen tijdens uw bezoek aan een van onze sites;
  • doorgegeven aan de organisator van het evenement waarvoor u een toegangsbewijs hebt besteld;
  • bewaard om de bezoeken op onze site te kunnen evalueren met het oog op mogelijke verbeteringen;
  • gebruikt, indien van toepassing, bij onze directmarketingcampagnes (= versturen van onze agenda, aanbiedingen en promoties enz.) als u daar geen bezwaar tegen hebt gemaakt;
  • gebruikt om statistieken aan te maken waarmee we onze algemene strategie voor het organiseren van evenementen kunnen verbeteren;
  • gebruikt om na het evenement tevredenheidsenquêtes te versturen met het oog op het verbeteren van uw ervaring.

Op welke basis verwerken wij uw gegevens?

 • Uitvoering van een overeenkomst: Door op onze website een ticket te kopen, bent u gebonden door een contractuele relatie die het verzamelen van uw persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van het contract rechtvaardigt: uw ticket doorgeven, u toegang geven tot het evenement, u informatie geven over het evenement, het beheer van de locaties enz. U kunt het contract met ons op elk moment beëindigen.
 • Gerechtvaardigd belang: Het is in ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken voor doeleinden die ruimer zijn dan het kader van het contract dat ons verbindt. Het is in ons gerechtvaardigd belang om onze activiteiten te promoten met het oog op de verwezenlijking van onze opdracht. Wij proberen uw gegevens op een verantwoorde manier te verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, en daarbij de risico's op schending van uw privacy zo klein mogelijk te houden. Een voorbeeld: wij verbinden ons ertoe om alleen personen te contacteren die eerder al een ticket kochten voor één van de georganiseerde evenementen op onze site, en bieden u op elk moment de mogelijkheid om eenvoudig bezwaar te maken tegen dit soort verwerkingen. Wij hebben grondig nagedacht over de optimale balans tussen ons gerechtvaardigd belang en het risico op schending van uw privacy, om de rechtvaardiging van ons belang te evalueren. Zo garanderen we dat onze directmarketingcampagnes uw recht op privacy niet schenden. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking.
 • Wettelijke verplichting: Het is mogelijk dat wij uw gegevens moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die haar oorsprong vindt in het recht van de Europese Unie of in het Belgische recht. Tegen deze verwerking kunt u geen bezwaar maken.
 • Toestemming: Voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens kunnen wij uw toestemming vragen. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij hebben alle technische en organisatorische maatregelen genomen die, in verhouding met de risico's op de schending van uw rechten, nodig zijn om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.  Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om steeds een hoog beschermingsniveau te garanderen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij verbinden ons ertoe om uw persoonsgegevens niet door te geven of te verkopen aan derden ander dan onze dochtermaatschappijen, verwerkers of directe partners waarvan de tussenkomst noodzakelijk is om de hiervoor vermelde doelstellingen te realiseren.

In het kader van de organisatie van een evenement delen wij uw persoonsgegevens met:

 • De organisator van het evenement waarvoor u een toegangsbewijs hebt besteld. De organisator van het evenement is ook verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij geven de persoonsgegevens door van de betrokken personen die een toegangsbewijs hebben besteld voor het evenement dat elke organisator organiseert.
 • Wij geven uw persoonsgegevens dus alleen door aan de organisatoren van de evenementen waarvoor u een toegangsbewijs hebt besteld, en wij zorgen ervoor dat u het privacyverklaring van de organisator in kwestie kunt raadplegen op het moment waarop uw gegevens worden verzameld.
 • Verwerkers: Wij schakelen bedrijven in voor het organiseren van onze activiteiten. Deze bedrijven zijn verwerkers en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze expliciete instructies. Wij stellen alles in het werk, in de mate van het mogelijke en het redelijke, om ervoor te zorgen dat onze verwerkers uw gegevens verwerken conform de geldende wettelijke normen. De toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taken. Al onze verwerkers zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte en zijn onderworpen aan de wettelijke en reglementaire normen voor gegevensbescherming.

Wij versturen uw persoonsgegevens alleen naar een derde land als de organisator van het evenement zijn hoofdvestiging (zonder vertegenwoordiger in Europa) in een derde land heeft. Bij de publicatie van dit charter hebben alle organisatoren met wie we samenwerken, een vestiging in de Europese Unie. U wordt ingelicht over een eventuele gegevensoverdracht buiten de Europese Unie bij het bestellen van uw toegangsbewijs voor het evenement.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Alle verstrekte gegevens worden opgeslagen in onze bestanden en, indien nodig, doorgegeven aan de organisator van het evenement waarvoor u een toegangsticket hebt besteld. Wij verzoeken u om het charter van de organisator te raadplegen voor meer informatie over zijn beleid met betrekking tot de opslag van persoonsgegevens. De duur van de opslag is afhankelijk van de uitgevoerde verwerking. Brussels Expo bewaart uw gegevens gedurende vijf jaar vanaf uw laatste aankoop, met uitzondering van de verwerkingen op grond van ons gerechtvaardigd belang (vijf jaar vanaf het laatste contact) en de verwerkingen die zijn gerechtvaardigd door de wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen. Uw betaalgegevens bewaren wij niet.

Wat zijn uw rechten?

U bent zelf de baas over uw persoonsgegevens en hun verwerking. Wij stellen alles in het werk om uw rechten gegarandeerd te respecteren. Om uw persoonsgegevens optimaal te kunnen beheren, beschikt u over de volgende rechten:

 • Recht op informatie: U hebt het recht om op een transparante en duidelijke manier te worden geïnformeerd over de verwerking van uw persoonsgegevens en de aan u toegekende rechten op dit vlak. Wij proberen dit te realiseren door middel van de publicatie van dit charter en door steeds klaar te staan om u bijkomende informatie te geven.
 • Recht van inzage: U hebt het recht om de bevestiging te krijgen dat uw persoonsgegevens al dan niet door ons worden verwerkt, en om inzage te krijgen in deze gegevens en in alle andere gegevens die van belang zijn voor hun verwerking.
 • Recht op rectificatie: Als u vaststelt dat de persoonsgegevens over u onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om ons te vragen om uw gegevens aan te vullen of, indien nodig, te rectificeren door ons de aanvullende informatie te bezorgen.
 • Recht op gegevenswissing: In bepaalde gevallen hebt u het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens uit ons bestand te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking:  In bepaalde gevallen hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken tot alleen het bewaren ervan.
 • Recht van bezwaar: Als de verwerking van uw persoonsgegevens berust op het gerechtvaardigd belang van Brussels Expo, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking.
 • Recht op overdraagbaarheid: Als de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming of op een contract, en wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, hebt u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U kunt vragen om uw gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Wij streven ernaar om zo snel en efficiënt mogelijk gevolg te geven aan uw verzoeken tot uitoefening van uw rechten. Wij melden u echter wel dat wij in bepaalde gevallen, die beschreven staan in de wettelijke en reglementaire normen op dit gebied, het recht hebben om de uitoefening van bepaalde rechten te weigeren indien de situatie dat rechtvaardigt en de normen inzake gegevensbescherming dat toestaan. Wij zullen u een gemotiveerde weigering sturen zodat u kunt begrijpen waarom wij geen positief gevolg kunnen geven aan uw verzoek.

Wij proberen een dynamisch platform op te zetten, waardoor u op elk moment uw rechten kunt uitoefenen. In afwachting van de ontwikkeling van dat platform verzoeken wij u om uw rechten uit te oefenen per e-mail aan het volgende adres: privacy@brussels-expo.be.

Belangrijk: Bedenk voordat u ons uw persoonsgegevens meedeelt, dat wij in het geval van uitoefening van een recht uw persoonsgegevens moeten bekendmaken. Onze macht om de identiteit van de persoon die het verzoek indient te controleren, is beperkt. In overeenstemming met ons principe om de gegevensverzameling te beperken tot de gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor het realiseren van onze doeleinden, proberen wij voor het controleren van uw gegevens niet meer gegevens te verzamelen dan de gegevens die we al in ons bezit hebben. Wij gaan er dan ook van uit dat elk verzoek tot uitoefening van uw rechten via uw account of het door u geregistreerde e-mailadres uw identiteit voldoende aantoont. Wij verzoeken u om u te registreren met uw eigen e-mailadres en aandacht te schenken aan de beveiliging van uw e-mailadres.

Waar kunt u een klacht indienen in het geval van schending van uw recht?

Bij problemen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen via het adres privacy@brussels-expo.be. Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen. U hebt altijd het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer info op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Bijwerking van ons privacybeleid

Ons beleid op het gebied van bescherming van de privacy kan in de toekomst steeds worden uitgebreid of aangepast, bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u dan ook om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Datum laatste bijwerking: 15/10/2018

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

Hoe gebruiken we cookies?

We gebruiken cookies om onze service te verbeteren. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van de website, andere dienen om de werking en jouw gebruikservaring te verbeteren.

Functionele cookies worden gebruikt om:

 • je logingegevens te onthouden
 • je verbinding met de website te beveiligen
 • te zorgen dat het uitzicht van de website consistent is

Analytische cookies worden gebruikt om:

 • de website krachtiger te doen presteren door de laadduur van de pagina's die je bezoekt te verminderen
 • de gebruikservaring te verbeteren

Strikt noodzakelijke cookies worden gebruikt om:

 • te onthouden wat er in je winkelmandje zit
  te onthouden in welke fase van je bestelling je zit

Targeting cookies worden gebruikt om:

 • je de mogelijkheid te geven dingen te delen en 'leuk te vinden' ('Like')

Sommige video's op onze site gebruiken ook een cookie om anonieme statistieken op te stellen over hoe u die video heeft gevonden en welke video’s u heeft bekeken. Deze website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar sommige onderdelen van de site zullen dan niet (naar behoren) werken.

De informatie die de cookies verzamelen, wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de statistische gegevens niet met derden. Deze cookies worden ook niet voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden gebruikt. 

Gebruiken we nog andere cookies?

Op sommige van onze pagina’s of subsites worden naast de hierboven beschreven cookies nog andere gebruikt. In dat geval krijgt u daarvan een speciale melding. U kunt dan ook de vraag krijgen of u ermee instemt dat die cookies worden bewaard.

Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Geschillenregeling

Elk geschil met betrekking tot deze website en/of de inhoud ervan is onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse gerechten.

Disclaimer - Afwijzing van aansprakelijkheid

La Madeleine beoogt met deze website het publiek de meest relevante en volledige informatie te geven over haar activiteiten.

La Madeleine streeft ernaar dat deze informatie up-to-date en juist is. Als zij opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal zij proberen deze te verbeteren. Zij aanvaardt evenwel geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze site.

Het gaat namelijk om informatie die:

 • van algemene aard en niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is;
 • niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of up-to-date is;
 • soms doorlinkt naar externe sites waarop La Madeleine geen invloed heeft en waarvoor zij ook niet     verantwoordelijk is;
 • niet als professioneel of rechtskundig advies kan worden gezien (daarvoor dient een deskundige te worden geraadpleegd).

La Madeleine kan helaas niet garanderen dat een online document de officieel goedgekeurde tekst nauwkeurig weerspiegelt. Alleen het Publicatieblad van de Europese Unie (de gedrukte versie, of sinds 1 juli 2013 de elektronische versie op de website EUR-Lex) is authentiek en heeft rechtsgevolgen.

La Madeleine streeft ernaar technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens op deze site kunnen echter in bestanden of formaten zijn aangemaakt die problemen opleveren. Daarom kunnen wij geen 100% betrouwbare dienstverlening garanderen.

La Madeleine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen als gevolg van het bezoeken van deze site of van externe sites waarnaar wordt doorgelinkt.

Het is niet de bedoeling met deze verklaring de aansprakelijkheid van La Madeleine in strijd met de nationale wetgeving te beperken of uit te sluiten.


Bescherming van de privacy

La Madeleine draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop La Madeleine persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. 

Veiligheid

La Madeleine verbindt zich ertoe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, openbaarmaking, toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

La Madeleine verbindt zich ertoe deze gegevens niet over te dragen aan derden (met uitzondering van de bedrijven die tot de Brussels Expo Group behoren), tenzij u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming geeft.

Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt La Madeleine onder meer encryptie van de communicatie tussen de server en uw computer voor bepaalde gegevens.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we:

De verzamelde persoonlijke informatie kan ten minste onderstaande gegevens bevatten:

 • Contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer in een niet-zakelijke context); en
 • Demografische informatie (zoals geslacht en taal). 

Manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke informatie om:

 • Onze diensten in interactieve communicatie op u persoonlijk af te stemmen;
 • Al het nodige te voorzien om al deze diensten te verstrekken;
 • Deze diensten te onderzoeken, ontwikkelen, beheren, beschermen en verbeteren;
 • U nieuwe producten en diensten die u kunnen aanbelangen aan te bevelen; en
 • Met u te communiceren en onze relatie met u te ontwikkelen en onderhouden. 

Contact, wijzigen of updaten van uw informatie:

U kunt ons helpen om de correctheid van uw persoonlijke informatie te behouden door ons te berichten in geval van wijzigingen. Als u vragen heeft over het Privacy-Beleid van La Madeleine of als u toegang wenst tot of verbeteren of updaten van uw informatie, kunt u ons op onderstaande gegevens bereiken: E-mail

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op de Website gebruikte logo's, tekeningen, beelden en geluiden worden door het auteursrecht beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, vertaling, aanpassing of integratie in een andere website, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van La Madeleine.